Sách Bài tập nâng cao Scratch 3

190,000.00

NỘI DUNG CUỐN SÁCH Bài tập nâng cao Scratch 3

Cuốn sách gồm 05 chương, mỗi chương là một dạng bài tập khác nhau về ngôn ngữ lập trình Scratch. Mỗi dạng bài đều có hướng dẫn chi tiết giải một số bài mẫu và thư viện bài tập giúp học sinh tự ôn luyện cụ thể:

Chương 1: Dạng bài tập vẽ hình

Chương 2: Dạng bài tập số học

Chương 3:Dạng bài tập xử lý xâu và chuỗi

Chương 4: Dạng bài tập sử dụng thuật toán

Chương 5: Dạng bài tập ứng dụng tổng hợp

Phụ lục: Thông tin mở rộng gồm 2 nội dung:

Giới thiệu một số cuộc thi tại Việt Nam và quốc tế có sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch;

Cộng đồng lập trình Scratch và kho mã nguồn mở trên thế giới.