Dao động điều hòa

This is a timed quiz. You will be given 60 seconds to answer all questions. Are you ready?

60
0%

Một vật dao động điều hòa với phương trình \( x = 8\cos \left( {4t + \frac{\pi }{3}} \right)(cm).\) Gia tốc của vật tại thời điểm vật qua vị trí có li độ 4 cm là

Correct! Wrong!

Dao động điều hòa có vận tốc cực đại là \({v_{{\rm{max}}}} = 4\pi \,cm/s \) và gia tốc cực đại \({a_{{\rm{max}}}} = 8{\pi ^2}\,cm/{s^2}\) thì biên độ của dao động là

Correct! Wrong!

Cho dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ . Tần số dao động là

Correct! Wrong!

Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có

Correct! Wrong!

Just tell us who you are to view your results!

Trả lời